Thẻ: ‘Arsenal có thể làm điều khó tin. Nó cho họ quyền khoe khoang’