Thẻ: Tuyển Việt Nam hiên ngang trong ngày Đông Nam Á thua tan tác